Mẫu hợp đồng mua bán ô tô 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc
 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

    Hôm nay, ngày …… tháng …….. năm …..,  tại ………………Chúng tôi gồm:


Bên bán (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Ông: ........................................Sinh năm: .................
CMND/CCCD số: ........................ do .......................................... cấp ngày ..............
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................
Bà: ........................................Sinh năm: .................
CMND/CCCD số: ........................ do .......................................... cấp ngày ..............
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................
Bên mua (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: ........................................Sinh năm: .................
CMND/CCCD số: ........................ do .......................................... cấp ngày ..............
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................
  
Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe ô tô với các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1
XE Ô TÔ MUA BÁN

Bên A là chủ sử hữu chiếc xe ô tô mang biển số ………… theo giấy đăng ký ô tô số ……… do …………….. cấp ngày …………đăng ký lần đầu ngày ………. được mang tên …………………….. tại địa chỉ: ………………
Nhãn hiệu    : ………………………
Số loại         :  ………………
Loại xe        : ……………….
Màu Sơn      : …………………
Số máy        : ……………….
Số khung     : ……………………..
Số chỗ ngồi  : ………………
Đăng ký xe có giá trị đến ngày: ………………..

ĐIỀU
 2
GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

           Giá mua bán chiếc xe nêu trên tại điều một của Hợp đồng được thỏa thuận là: ………………….. VNĐ (Bằng chữ: ………………)
          Phương thức thanh toán: ………………….
          Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3
PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN XE
Việc giao nhận tiền, giao nhận xe và các giấy tờ liên quan do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 4
QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN

          Bên …. có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.
Quyền sở hữu đối với xe nêu tại Điều 1 đã được chueyern cho bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe.

ĐIỀU 5
VIỆC NỘP THUẾ, PHÍ

          Thuế, phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe nêu tại Điều 1 theo Hợp đồng này do Bên …. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

          Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
                                                    
ĐIỀU 7
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
          1. Bên A cam đoan:
- Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
- Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
- Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này
          2. Bên B cam đoan:
- Nhng thông tin v nhân thân v quan h hôn nhân mà Bên B cung cp ghi trong hp đồng là đúng s tht;
- Bên B đã xem xét k, biết rõ v tha đất nêu ti Điu 1 ca Hp đồng này cùng các giy t v quyn s dng đất;
3. Hai bên cam đoan:
- Đảm bo tính chính xác, trung thc và hoàn toàn chu trách nhim trước pháp lut nếu có s gi mo v h sơ, giy t cung cp cũng như các hành vi gian ln hay vi phm pháp lut khác liên quan ti vic ký kết hp đồng này;
- Vic giao kết Hp đồng này hoàn toàn t nguyn, không b la di, không bị ép buc;
- Thc hin đúng và đầy đủ các tho thun đã ghi trong Hp đồng này;
ĐIỀU 8
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1.       Hai bên công nhn đã hiu rõ quyn, nghĩa v và li ích hp pháp ca mình, ý nghĩa và hu qu pháp lý ca vic giao kết Hp đồng này;
2.       Hai bên đã t đọc nguyên văn, đầy đủ các trang ca bn Hp đồng này và không yêu cu chnh sa, thêm, bt bt c thông tin gì trong bn hp đồng này và ký, đim ch vào Hp đồng này;
3.       Hp đồng này có hiu lc k t thi đim các bên ký vào Hp đồng này.       
BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên)
Hãy để lại bình luận cho chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc hoặc liên hệ..!!

Đăng nhận xét

Hãy để lại bình luận cho chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc hoặc liên hệ..!!

Để lại bình luận (0)

Mới hơn Cũ hơn